ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ดูกิจกรรมคณะทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
06-03-2561   ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อ่านทั้งหมด
07-02-2561   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อหุ่นทำคลอดฯและหุ่นช่วยชีวิตสำหรับเด็กฯ
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับการช่วยชีวิตสำหรับเด็ก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับช่วยชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลองตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

1.  นางสาวชนานันท์  โพธิ์ขวาง ประธานกรรมการ
2.  นางสาวนภมาศ  ศรีขวัญ     กรรมการ
3.  นางกอปรภรณ์  อัมพรพันธ์ กรรมการ
4.  นายธวัชชัย  ทีปะปาล  กรรมการ
5.  นางสาวเบญจวรรณ  งามวงศ์วิวัฒน์ กรรมการ
6. นางสาวกมลชนก ทองเอียด  กรรมการ
7. นางสาวสุนันทา ลักษ์ธิติกุล   กรรมการ
8. นายฉัตรชัย ศิริแสง กรรมการ
9. นางสาวเสาวลักษณ์  มีชู  กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดนโยบาย วางแผนการดำเนินงาน โครงการด้านงานทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

2. จัดทำคู่มือ หรือพัฒนาคู่มือการดำเนินงานด้านทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม

3. ติดตามการดำเนินงาน ประเมินผลและสรุปโครงการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม พร้อมข้อเสนอแนะ ทุกไตรมาส