ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

ดูกิจกรรมคณะทั้งหมด
อ่านทั้งหมด
06-03-2561   ประชาสัมพันธ์การสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นครั้งที่ 1 ประจำปี 2561
อ่านทั้งหมด
07-02-2561   ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา งานจัดซื้อหุ่นทำคลอดฯและหุ่นช่วยชีวิตสำหรับเด็กฯ
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับการช่วยชีวิตสำหรับเด็ก ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
26-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์การทำคลอดขั้นสูง ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นสำหรับช่วยชีวิตสำหรับผู้ใหญ่ ตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 2 ตัว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
25-01-2561   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานประกวดราคาซื้อหุ่นฝึกหุ่นจำลองสถานการณ์ช่วยฟื้นคืนชีพขั้นสูงผู้ใหญ่พร้อมชุดสร้างสถานการณ์จำลองตำบลขุนทะเล อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

คณะกรรมการวิจัยและผลงานวิชาการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี  พุ่มประไวทย์ รองประธานกรรมการ
นางสาวถิรวรรณ  ทองวล    กรรมการ
นางสาววีณา ลิ้มสุกุล  กรรมการ
นางสาวจวง  เผือกคง  กรรมการและเลขานุการ
นางกรรณิการ์  สุขเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามแผนงานที่กำหนด

2. กลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

3. ติดตามความก้าวหน้าทุนและโครงการวิจัยต่าง ๆ

4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย กระตุ้นและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของคณะ

6. นำผลการวิจัยไปสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม