ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

นโยบายงานวิจัย

          คณะพยาบาลศาสตร์มีนโยบายสนันสนุนการวิจัย ในลักษณะที่สอดคล้องกับทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย โดยพัฒนาศักยภาพนักวิจัยที่มีคุณธรรม จริยธรรม ประสานงานแหล่งทุนและพัฒนานวัตกรรมด้านการสร้างเสริมสุขภาพ

ทิศทางการวิจัย มี 5 ด้าน ดังนี้

1. Health Issues and Problem

2. Health Promotion/Disease Prevention

3. Quality of life and social improvement

4. Youth women and family health

5. Nursing Intervention/Alternative Care

จรรยาบรรณนักวิจัย สภาวิจัยแห่งชาติ

          "นักวิจัย" หมายถึง ผู้ที่ดําเนินการค้นคว้าหาความรู้อย่างเป็นระบบ เพื่อตอบประเด็นที่สงสัย โดยมีระเบียบวิธีอันเป็นที่ยอมรับในแต่ละศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง ระเบียบวิธีดังกล่าวจึงครอบคลุมทั้งแนวคดิ มโนทัศน์ และวิธีการที่ใช้ในการรวบรวมและวเคราะห์ข้อมูล

          "จรรยาบรรณ" หมายถึง หลักความประพฤติอันเหมาะสม แสดงถึงคุณธรรมและจริยธรรมในากรประกอบอาชีพ ที่กลุ่มบคคลแต่ ละสาขาวิชาชีพ ประมวลขึ้นไว้เป็นหลักเพื่อให้สมาชิกในสาขาวิชาชพนั้น ๆ ยึดถือปฏิบัติเพื่อรักษาชื่อเสียง และส่งเสริมเกียรติคุณ
ของสาขาวิชาชีพของตน

          จรรยาบรรณในการวิจัย จัดเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระเบียบวิธีวิจัย เนื่องด้วยในกระบวนการค้นคว้าวิจัย นักวิจัยจะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับสิ่งที่ศึกษา ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตหรือไม่มีชีวิต การวิจัยจึงอาจส่งผลกระทบในทางลบต่อสิ่งที่ศึกษา หากผู้วิจัย ขาดความรอบคอบ ระมัดระวังการวิจยเป็นกิจกรรมที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อการวางแผน และกําหนดนโยบายในการพัฒนาประเทศทุกด้าน โดยเฉพาะในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในประเทศ ผลงานวิจัยที่มีคุณภาพขึ้นอยู่กับความรู้ความสามารถของนักวิจัยในเรื่องที่จะศึกษา และขึ้นอยู่กับคุณธรรมจริยธรรมของนักวิจัยในการทำงานวิจัยด้วยผลงานวิจัยที่ด้อยคุณภาพด้วยสาเหตุใดก็ตาม หากเผยแพร่ออกไป อาจเป็นผลเสียต่องานวิชาการและประเทศชาติได้

          สภาวิจยแห่งชาติจึงกําหนด "จรรยาบรรณนักวิจัย" ไว้เป็นแนวทางสําหรับนักวิจัยยึดถือปฏิบัติ เพื่อให้การดําเนินงานวิจัยตั้งอยู่บนพื้นฐาน ของจริยธรรมและหลักวิชาการที่เหมาะสม ตลอดจนประกันมาตรฐานของการศึกษาค้นคว้าให้เป็นไปอย่างสมศักดิ์ศรีและ
เกียรติภูมิของนักวิจัยไว้ 9 ประการ ดังนี้