ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

โครงการหรือกิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม

โครงการ/กิจกรรม บริการวิชาการแก่สังคม ปีการศึกษา 2553 - 2555

 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 2556

โครงการ/กิจกรรม กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม สถานที่จัดกิจกรรม วันเดือนปี
โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตของเยาวชน นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ โรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ 2 และ 9 สิงหาคม2556
โครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านการรักษาเบื้องต้นสำหรับประชาชน ผู้สูงอายุ ตำบลขุนทะเล รพ.สต นิคมสร้างตนเองตำบลขุนทะเล  15 สิงหาคม 2556
โครงการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  
   
อสม.หมู่ 2 ตำบลขุนทะเล ศาลาชุมชนหมู่ 2 บ้านผู้สูงอายุ  25-27 กรกฎาคม 2556
คลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพตาปี  ประชาชนผู้สนใจและประชาชนในชุมชนรอบๆ มหาวิทยาลัยฯ  อาคารปฏิบัติการฯ คณะพยาบาลศาสตร์และริมเขื่อนแม่น้ำ 1 กรกฏาคม -19 สิงหาคม 2556
โครงการราชภัฏวิชาการ  นักเรียน นักศึกษา ในสถาบันเขตตำบลขุนทะเลและใกล้เคียง   ห้องปฏิบัติการคณะพยาบาลศาสตร์  18 - 19 สิงหาคม 2556

 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 2557

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดำเนินงาน  ระยะเวลา
1.ชุมชนต้นแบบและการสร้างเสริมสุขภาพ     ตำบลขุนทะเล  ส.ค. 57 - พ.ค.58
1.1 โครงการพัฒนาต้นทุนชีวิตเยาวชน   โรงเรียนในเขตตำบลขุนทะเล  ส.ค. 57 - พ.ค.58
1.2 โครงการชุมชนต้นแบบในการสร้างเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ  หมู่ที่ 2 ตำบลขุนทะเล  ส.ค. 57 - พ.ค.58
1.3 ทักษะการดูแลตนเองเบื้องของประชาชน   เขตตำบลขุนทะเล  ส.ค. 57 - พ.ค.58
2. โครงการคลินิกให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ เขตตำบลขุนทะเล  ส.ค. 57 - พ.ค.58 
3. โครงการราชภัฏวิชาการ  โรงเรียนในเขตตำบลขุนทะเล  ส.ค. 57 - พ.ค.58
4. ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารด้านการดูแลสุขภาพเบื้องต้น  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ส.ค. 57 - พ.ค.58  
5.การบริหารสมองโดยการประยุกต์ท่ารำระบำศรีวิชัย เขตตำบลขุนทะเล  ส.ค. 57 - พ.ค.58

 

โครงการ/กิจกรรมบริการวิชาการแก่สังคม 2560

โครงการ/กิจกรรม สถานที่ดำเนินงาน ระยะเวลา

1. โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

ตำบลขุนทะเล สิงหาคม 2560