ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

นโยบาย วัตถุประสงค์ การบริการวิชาการแก่สังคม

          นโยบายการบริการทางวิชาการแก่สังคม : เป็นยุทธศาสตร์ที่ 4 ของคณะฯ เพื่อการพัฒนาสุขภาพของประชาชนในท้องถิ่นที่ยั่งยืน โดยช่วยเหลือสนับสนุนด้านวิชาการในการช่วยให้ประชาชน นำความรู้และคำแนะนำด้านสุขภาพที่ได้รับไปปฏิบัติตนเพื่อดูแลตนเองและบุคคลในครอบครัวได้อย่างเหมาะสม และสร้างสุขนิสัยที่ดีอย่างยั่งยืนต่อไป   

          วัตถุประสงค์การบริการทางวิชาการแก่สังคม : วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

1. เพื่อให้บริการวิชาการด้านสุขภาพแก่สังคม

2. เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างภาครัฐ เอกชน และประชาชนในการให้บริการวิชาการด้านสุขภาพ

3. การพัฒนาศักยภาพของประชาชนในท้องถิ่นให้สามารถพึ่งตนเองในด้านสุขภาพได้

4. เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของอาจารย์อันจะนำมาสู่การพัฒนาหลักสูตร และการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์

5. เพื่อบูรณาการทางด้านการจัดการเรียนการสอน การวิจัย และการทำนุบำรุงศิลปและวัฒนธรรม

6.เพื่อสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานต่างๆ ซึ่งเป็นแหล่งปฏิบัติงานของนักศึกษา