ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

คณะกรรมการบริการวิชาการแก่สังคม

1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อารี  พุ่มประไวทย์ ประธานกรรมการ
2.  นางวรรณา  กุมารจันทร์ กรรมการ
3.  นางสาวกฤษณา  สังขมุณีจินดา กรรมการ
4.  นางสาวรุ้งกานต์  พลายแก้ว  กรรมการ
5.  นางสาวประภัสสร  อักษรพันธ์ กรรมการ
6.  นางพูนทรัพย์ โกมุทผล ทู่กู๊ด กรรมการ
7.  ว่าที่ร้อยตรี ธีระยุทธ เกิดสังข์ กรรมการ
8.  นางสาวกรรณิกา  ชูนุ้ย กรรมการและเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนการดำเนินงานของการบริการทางวิชาการแก่สังคมของคณะ

2. จัดทำหรือพัฒนาคู่มือการดำเนินงานการให้บริการวิชาการแก่สังคม

3. พิจารณาโครงการบริการวิชาการให้บูรณาการกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

4. จัดบริการวิชาการด้านสุขภาพเฉพาะกิจ

5. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินงานบริการทางวิชาการแก่สังคมตามนโยบายและแผนงาน

6. นำผลการประเมินไปปรับปรุงการบูรณาการงานบริการวิชาการแก่สังคมกับการเรียนการสอนและงานวิจัย

7. พัฒนาความรู้ที่ได้จากการให้บริการวิชาการแก่สังคมถ่ายทอดสู่บุคลากรในคณะและเผยแพร่สู่สาธารณชน