✿✿ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556✿✿

✿✿ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2556✿✿

✿✿ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2556✿✿

✿✿ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557✿✿

✿✿ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557✿✿

✿✿ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2557✿✿