ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

คณะกรรมการวิจัยและผลงานวิชาการ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ประธานกรรมการ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อารี  พุ่มประไวทย์ รองประธานกรรมการ
นางสาวถิรวรรณ  ทองวล    กรรมการ
นางสาววีณา ลิ้มสุกุล  กรรมการ
นางสาวจวง  เผือกคง  กรรมการและเลขานุการ
นางกรรณิการ์  สุขเมือง ผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี้

1. กำหนดระบบและกลไกบริหารงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ตามแผนงานที่กำหนด

2. กลั่นกรองและประเมินข้อเสนอโครงการวิจัย

3. ติดตามความก้าวหน้าทุนและโครงการวิจัยต่าง ๆ

4. พัฒนาศักยภาพนักวิจัย กระตุ้นและสนับสนุนให้มีการทำวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัย

5. สรุปและประเมินผลการดำเนินงานวิจัยของคณะ

6. นำผลการวิจัยไปสนับสนุนพันธกิจด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการแก่สังคมและการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม