ThaiEDResearch

 

     

 

 

               

 

 

 

 

แหล่งสืบค้นงานวิจัย

1.ThaiLIS เครือข่ายความร่วมมือพัฒนาห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา

2.ฐานข้อมูลวิทยนิพนธ์ไทย

3.Chiang Mai University

4.สถาบันเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

5.คลังความรู้ทางวิชาการด้านสุขภาพจิตและจิตเวช

6.สำนักคณะกรรมการการวิจัยแห่งชาติ

7.สสส. สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ

8.Thai Journal Online

9.สวรส. สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข

10.ฐานข้อมูล TCI ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย

11.วารสารงานวิจัยระดับชาติ

12.วารสารงานวิจัยระดับนานาชาติ

13.วารสารวิชาการที่ สกอ / สกว ยอมรับ

14.ฐานข้อมูลนานาชาติที่ สกอ / สมศ ยอมรับ